Uslovi korišćenja i važna obaveštenja

Poštovani,

Uslovima koriš?enja definisana su pravila pri kupovini koja obezbe?uju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.
Opšti usloviGarancija kvalite

Electromax-shop d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbe?uje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slu?aju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije ?e zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok po?inje danom prodaje ure?aja, koji se unosi u garantni list i overava pe?atom i potpisom ovlaš?enog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlaš?enih lica.
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehani?ka ošte?enja, u kom slu?aju ?e proizvod biti zamenjen.

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naru?ene proizvode isporu?i ispravne i u predvi?enom roku
4. U slu?aju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvr?ene narudžbe.
6. U slu?aju neuskla?enosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ?ete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.
Dolazak servisera za priklju?ivanje ure?aja se napla?uje u zavisnosti od vrste usluge. Serviseri imaju svu prate?u opremu koja je potrebna za priklju?enje ure?aja.
Za daljinske upravlja?e garancija važi 6 meseci.
Garanciji ne podlažu baterije na telefonskim aparatima.
TV prijemnici ne treba da se uklju?uju najmanje 2 sata po isporuci.
Usisiva?i – ne podležu garanciji plasti?ni delovi (crevo, cev, papu?ica).

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.