Uslovi garancije

Reklamaciju možete ostvariti u slede?im slu?ajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja – Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporu?eni prozvod ošte?en, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije ?e popraviti pokvareni ure?aj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkra?em mogu?em roku.

2) Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbe?uje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slu?aju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije ?e popraviti pokvareni ure?aj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
U tom slu?aju, proizvod šaljete u servis isklju?ivo na adresu ovlaš?enog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slu?aju slanja proizvoda u neovlaš?eni servis proizvod gubi garanciju.

Rok za povra?aj novca i utvr?ivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vra?anja robe je 30 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlaš?eni servis za taj proizvod donosi odluku da li ?e se kupcu dati nov proizvod ili ?e se izvršiti povra?aj novca. Za uvažene reklamacije Electromax u potpunosti snosi troškove transporta.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
– reklamirani proizvod donesete u servis nazna?en na garantnom listu u originalnoj ambalaži
– da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni ra?un
– da date opis neispravnosti
– nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isklju?ivo dobija od ovlaš?enog servisa gde je ostavio proizvod.

Napomena: Electromax ne snosi odgovornost za memorijske kartice koje ostaju u telefonu, tablet ra?unaru, fotoaparatu… Molim sve kupce pre slanja ure?aja na servis da provere i izvade sve dodatne proizvode iz ure?aja.